IDENTIFIKAČNÉ A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

Názov prevádzkovateľa: BBQ Service, s.r.o.

IČO: 35 897 074

Ulica, číslo: Landererova 8

Obec a PSČ: Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 09

Štát: Slovensko

Právna forma: SRO

Štatutárny orgán prevádzkovateľa (alebo osoba oprávnená konať v jeho mene): Milan Drdoš

Mail: info@wgrills.sk

Telefón: 0903247882

Zástupca prevádzkovateľa: Drdoš Milan

Informačná povinnosť prevádzkovateľa pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby

Z dôvodu, že spracúvame Vaše osobné údaje ste dotknutou osobou. Zásady spravodlivého spracúvania osobných údajov si vyžadujú, aby ste ako dotknutá osoba boli informovaný o existencii spracovateľskej operácie a jej účeloch. Naša spoločnosť ako prevádzkovateľ Vám v tomto dokumente ako dotknutej osobe poskytuje všetky informácie, ktoré sú potrebné na zaručenie spravodlivého a transparentného spracúvania Vašich osobných údajov, pričom zohľadňujeme konkrétne okolnosti a kontext, v ktorom sa Vaše osobné údaje spracúvajú. Bezpečnosť Vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradá, preto sa nižšie v tomto dokumente dozviete, ako Vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť. Zároveň sa dozviete, aké máte práva a čo môžete od nás požadovať. Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje pre účely vykonávania automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania. Vaše osobné údaje neprenášame mimo EÚ. Žiadosti v súvislosti s Vašimi právami uvedenými nižšie ste ako dotknutá osoba oprávnená uplatniť priamo u Prevádzkovateľa na emailovej adrese: info@wgrills.sk, alebo formou doporučeného listu doručeného na adresu spoločnosti: BBQ Service, s.r.o. Landererova 8 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto. Odpovede na Vaše žiadosti ako dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, alebo opatrenia prijaté na základe týchto žiadostí sa Vám poskytneme bezodplatne. V prípade ak je Vaša žiadosť ako dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu (opakovaná žiadosť), Prevádzkovateľ má právo účtovať si poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na poskytnutie informácií, alebo primeraný poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na oznámenie, resp. na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo má právo odmietnuť na základe takejto žiadosti konať. Ak máte pochybnosti o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním Vašich osobných údajov môžete sa obrátiť so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, web: https://dataprotection.gov.sk/.

Aktuálna verzia tohto dokumentu sa nachádza aj na administratívnom oddelení Prevádzkovateľa.

AKÉ MÁTE PRÁVA

PRÁVO NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM

 1. a) o účele spracúvania osobných údajov, b) kategórii spracúvaných osobných údajov, c) identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli, alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine, alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné, d) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia, e) právo požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie, alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov, f) právo podať návrh na začatie konania ak tvrdíte, že ste boli priamo dotknutí na svojich právach, g) zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, h) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania; v týchto prípadoch Vám poskytne prevádzkovateľ ako dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre Vás ako dotknutú osobu.

PRÁVO NA OPRAVU

PRÁVO NA VÝMAZ OSOBNÝCH ÚDAJOV

PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zároveň je Vás prevádzkovateľ ako dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

PRÁVO NA PRENOSNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV

PRÁVO NAMIETAŤ SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

PRÁVO PODAŤ NÁVRH NA ZAČATIE KONANIA

NA KOHO SA MÔŽETE OBRÁTIŤ

ĎALŠIE DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

JEDNOTLIVÉ ÚČELY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

ÚČTOVNÁ A EKONOMICKÁ AGENDA

Účel spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je spracúvanie došlých faktúr, vyhotovovanie faktúr odberateľom- zmluvným partnerom, styk s bankou, evidencia pokladne, evidencia prímov a výdavkov, evidencia pohybu stavu hmotného majetku a záväzkov, vedenie účtovníctva v sústave podvojného účtovníctva.

Právny základ spracovateľskej činnosti

čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - nevyhnutné na splnenie ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ PREVÁDZKOVATEĽA vyplývajúcich z nasledovných zákonov:

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Zákon č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kategórie dotknutých osôb

fyzické osoby – zamestnanci prevádzkovateľa, spoločníci, dodávatelia a odberatelia – fyzické osoby, SZČO

zamestnanci dodávateľov a odberateľov,

zástupcovia dodávateľov a odberateľov PO

Kategórie osobných údajov

Titul, meno, priezvisko,

adresa trvalého pobytu,

adresa prechodného pobytu, telefónne číslo,

e-mailová adresa,

podpis.

Lehota na výmaz OÚ

Bankové výpisy- 10 rokov Interné doklady- 10 rokov Faktúry- 10 rokov

Účtovné závierky- 10 rokov

Evidencia vymáhania pohľadávok--10 rokov

Kategória príjemcov

Daňové úrady, orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, poverení zamestnanci

Sprostredkovatelia: spoločnosť spracúvajúca účtovníctvo

ZMLUVNÉ VZŤAHY

Účel spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je príprava a uzatváranie dodávateľsko- odberateľských zmlúv, najmä kúpnych zmlúv, zmlúv o dielo, nájomných zmlúv, zmlúv týkajúcich sa prevodu majetku, vrátane predzmluvných vzťahov, vymáhanie nárokov na náhradu škody a vymáhania pohľadávok.

Právny základ spracovateľskej činnosti

čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - nevyhnutné na splnenie ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ PREVÁDZKOVATEĽA vyplývajúcich

z nasledovných zákonov:

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Zákon č. 455/1991 Zb Živnostenský zákon

čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia - nevyhnutné na PLNENIE ZMLUVY

Kategórie dotknutých osôb

dodávatelia a odberatelia – fyzické osoby, SZČO

Kategórie osobných údajov

Titul, meno, priezvisko, adresa, druh pobytu e-mailová adresa,

číslo bankového účtu

podpis.

Lehota na výmaz OÚ

Všetky uzatvorené zmluvy- 10 rokov

Kategória príjemcov

orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, dodávatelia na základe zmlúv uzatvorených s prevádzkovateľom, ako banky, poisťovne leasingové spoločnosti, kuriérske spoločnosti,

Slovenská pošta, poverení zamestnanci

Sprostredkovatelia: spoločnosť spracúvajúca účtovníctvo

EVIDENCIA SZČO

Účel spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je príprava a uzatváranie dodávateľsko- odberateľských zmlúv so samostatne zárobkovo

činnými osobami a ich vedenie. Vedenie objednávok, zmlúv, faktúr,

výdajok tovaru, dodacích listov,a.i.

Právny základ spracovateľskej činnosti

čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - nevyhnutné na splnenie ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ PREVÁDZKOVATEĽA vyplývajúcich

z nasledovných zákonov:

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Zákon č. 455/1991 Zb Živnostenský zákon

čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia - nevyhnutné na PLNENIE ZMLUVY

Kategórie dotknutých osôb

fyzické osoby –dodávatelia a odberatelia SZČO

Kategórie osobných údajov

meno, priezvisko, adresa druh pobytu, e-mail, tel.číslo, číslo účtu, podpis

Lehota na výmaz OÚ

10 rokov po skončení zmluvného vzťahu

Kategória príjemcov

Orgány štátnej správy a verejnej moci v zmysle príslušných právnych predpisov, poverení zamestnanci

Sprostredkovatelia: nie sú

EVIDENCIA KLIENTOV FO

Účel spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je vybavenie objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi zákazníkom FO a prevádzkovateľom. Vedenie telefonických, emailových objednávok tovaru, a objednávok tovaru prostredníctvom e- schopu, vedenie faktúr, a.i. dokladov súvisiacich s objednávaním tovaru.

Právny základ spracovateľskej činnosti

čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - nevyhnutné na splnenie ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ PREVÁDZKOVATEĽA vyplývajúcich

z nasledovných zákonov:

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Zákon č. 455/1991 Zb Živnostenský zákon

čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia - nevyhnutné na PLNENIE ZMLUVY

Kategórie dotknutých osôb

fyzické osoby klienti

Kategórie osobných údajov

meno, priezvisko, adresa, číslo účtu, podpis, e-mail, tel.číslo

Lehota na výmaz OÚ

10 rokov po skončení zmluvného vzťahu

Kategória príjemcov

Orgány štátnej správy a verejnej moci v zmysle príslušných právnych predpisov, poverení zamestnanci

Sprostredkovatelia: spoločnosť podieľajúca sa na realizácii platieb na základe zmluvy, kuriérska spoločnosť, spoločnosť zaisťujúca služby prevádzkovania e-shopuMachin CZ a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu

EVIDENCIA ZÁSTUPCOV KLIENTOV A DODÁVATEĽOV

Účel spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je evidencia zástupcov

a zamestnancov klientov a dodávateľov z dôvodu výkonu ich práce pre tieto subjekty predovšetkým na zabezpečenie chodu obchodných

vzťahov.

Právny základ spracovateľskej činnosti

Právnym základom spracovateľskej činnosti je OPRÁVNENÝ ZÁUJEM

v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia a § 78 od. 3 zákona č. 18/2018

 1. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kategórie dotknutých osôb

fyzická osoba – zástupca alebo zamestnanec dodávateľa a odberateľa

Kategórie osobných údajov

titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, miesto výkonu práce,

telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko a identifikačné údaje zamestnávateľa

Lehota na výmaz OÚ

Po skončení dodávateľsko- odberateľského vzťahu – do 30 dní

Kategória príjemcov

Poverení zamestnanci

Sprostredkovatelia: nie sú

EVIDENCIA UPLATNENÝCH PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB

Účel spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je evidencia uplatnených práv dotknutých osôb najmä ich žiadostí v súlade s Nariadením.

Právny základ spracovateľskej činnosti

čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - nevyhnutné na splnenie ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ PREVÁDZKOVATEĽA vyplývajúcich z nasledovných zákonov:

Právnym základom spracovateľskej činnosti je čl. 15 až 22 Nariadenia a čl. 34 Nariadenia a § 21 až 28 zákona č.18/2008 Z.z. o ochrane osobných údajov a § 41 zákona č.18/2008 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Kategórie dotknutých osôb

FO ako Dotknuté osoby

Kategórie osobných údajov

Meno, priezvisko, adresa bydliska, email, telefónne číslo, ďalšie údaje potrebné k vybaveniu uplatneného práva

Lehota na výmaz OÚ

Odo dňa vybavenia žiadosti– 1 rok

Kategória príjemcov

Poverení zamestnanci, orgány štátnej správy a verejnej moci v zmysle príslušných právnych predpisov

Sprostredkovatelia: nie sú

EVIDENCIA REKLAMÁCIÍ

Účel spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je evidencia reklamácií vyplývajúca z jednotlivých kúpnych zmlúv, predovšetkým vybavenie reklamácie.

Právny základ spracovateľskej činnosti

čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - nevyhnutné na splnenie ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ PREVÁDZKOVATEĽA vyplývajúcich z nasledovných zákonov:

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

Kategórie dotknutých osôb FO ako zákazníci prevádzkovateľa

Kategórie osobných údajov

Meno, priezvisko, adresa bydliska, email, telefónne číslo, ďalšie údaje potrebné k vybaveniu reklamácie

Lehota na výmaz OÚ

Reklamačné protokoly –5 rokov

Kategória príjemcov

Osoba vybavujúca reklamáciu, zamestnanci dodávateľov, orgány štátnej správy a verejnej moci v zmysle príslušných právnych predpisov

Sprostredkovatelia: nie sú

 

 

Created with Sketch.
cookie

Používame cookies

Naša webová stránka používa súbory cookies. Cookies budú na webovej stránke využívané len s Vaším súhlasom. Výnimkou sú cookies nevyhnutné pre prevádzku webovej stránky, ďalším prehliadaním súhlasíte s ich používaním.

Súhlasíte s používaním cookies?

Áno, súhlasím Nesúhlasím Nastavenie
close

Používame cookies

Aby zme vám uľahčili prechádzanie stránok, ponúkli prizpôsobený obsah alebo reklamu a mohli anonymne analyzovať návštevnosť, využívame súbory cookies, ktoré zdieľame s našimi partnermi pre sociálne médiá, inzerciu a analýzu. Nastavenie upravíte odkazom "Nastavenie cookies" a kedykoľvek ho môžete zmeniť v päte webu. Podrobnejšie informácie nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov a používaní súborov cookies. Súhlasíte s používaním cookies?

Nevyhnutné (technické)

Tieto cookies pomáhajú s tým, aby boli webové stránky použiteľné. Poskytujú základné funkcie ako je navigácia na stránke alebo zmena rozlišenia prehliadača podľa veľkosti vášho zariadenia. Bez týchto súborov nemôže web správne fungovať. Používame krátkodobé (session cookie) – vymažú sa z vášho počítača po zatvorení prehliadača.

Preferenčné (funkcionálne)

Preferenčné súbory cookie umožňujú webovej stránke zapamätať si informácie, ktoré zmenia zpôsob, akým sa webová stránka chová alebo vypadá, aký je váš preferovaný jazyk alebo region, v ktorom sa nachádzate.

Štatistické (výkonnostné)

Tieto súbory cookie pomáhajú majiteľom webových stránok pochopiť to, ako návštevníci interagujú s webovými stránkami tým, že zbierajú a hlásia informácie, často anonymne.

Reklamné

Reklamné súbory cookie sa používajú na monitorovanie návštevníkov a ich správanie. Zámerom je zobrazovať reklamy, ktoré sú relevantné a pútavé pre jednotlivých používateľov, a preto sú cennejšie pre vydavateľov a inzerentov tretích strán.

close

Cookies

Tento web používa súbory cookie a z hľadiska zákona ide o osobné údaje. Správcom týchto osobných údajov je InStyle Home SK s.r.o., ul. Bajkalská 17, 821 02 Bratislava - Ružinov, IČ:IČO: 46464841.

Ďalšie podrobné informácie o tom, akým zpôsobom nás môžete kontaktovať a ako spracovávame osobné údaje (vrátane cookies), sa dozviete v dokumente Zásady ochrany osobných údajov, ktorý nájdete na našom webe.

Všeobecne o cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu používať webové stránky na rôzne účely, napr. k personalizácii obsahu a reklam, poskytovanie funkcií sociálnych médií alebo analýze návštevnosti, niektoré slúžia k tomu, aby si webová stránka pamätala vaše preferencie. Tieto súbory se ukladajú do vášho zariadenia (napr. do počítača, tabletu alebo mobilného telefónu). Každá webová stránka môže do vášho prehliadača posielať své vlastné súbory cookies len v prípade, ak to umožňuje nastavenie vášho prehliadača.

Zákon stanovuje, že môžeme na vašom zariadení ukladať súbory cookie, ak je to nevyhnutné na prevádzku týchto stránok (pozri oddiel Nezbytné cookies), a to bez vášho súhlasu, na základe tzv. oprávneného záujmu. Pre všetky ostatné typy súborů cookie potrebujeme váš súhlas, ktorého úplný text nájdete tu, a ktorý môžete kedykoľvek stiahnuť pomocou tohto formulára.

Druhy cookies

Cookies sú rozdelené podľa účelu, na ktorý sa používajú a to takto:

Nezbytné (technické)

Tieto cookies pomáhajú s tým, aby boli webové stránky použiteľné. Poskytujú základné funkcie ako je navigácia na stránke alebo zmena rozlišenia prehliadača podľa veľkosti vášho zariadenia. Bez týchto súborov nemôže web správne fungovať.

Tieto cookies môžu byť zablokované (zakázané), ale časť stránok se vám nemusí zobrazovať správne, niektoré časti dokonca nemusí fungovať. Pokyny pre najčastejšie používané prehliadače nájdete tu:

Preferenčné (funkcionálne)

Preferenčné súbory cookie umožňujú webovej stránke zapamätať si informácie, ktoré zmenia zpôsob, akým sa webová stránka chová alebo vypadá, aký je váš preferovaný jazyk alebo region, v ktorom sa nachádzate.

Štatistické (výkonnostné)

Tieto súbory cookie pomáhajú majiteľom webových stránok pochopiť to, ako návštevníci interagujú s webovými stránkami tým, že zbierajú a hlásia informácie, často anonymne.

Reklamné

Reklamné súbory cookie sa používajú na monitorovanie návštevníkov a ich správanie. Zámerom je zobrazovať reklamy, ktoré sú relevantné a pútavé pre jednotlivých používateľov, a preto sú cennejšie pre vydavateľov a inzerentov tretích strán.

Zoznam cookies

Na našom webu využívame na jednej strane naše vlastné cookies, na druhej cookies tretích strán, ktorých vlastné zásady spracovania sú uvedené tu:

Vypracovala advokátska kancelária Petráš Rezek

close

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Identifikácia správcu: InStyle Home SK s.r.o., ul. Bajkalská 17, 821 02 Bratislava - Ružinov, IČ:IČO: 46464841.

V súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochrane fyzických osôb, v súvislosti so spracovaním osobných údajov (ďalej len „Nariadenie“) súhlasím s týmto, aby uvedená spoločnosť (ďalej len „správca“) spracovávala mnou poskytnuté osobné údaje (ďalej len osobné údaje), a to:

 • cookies

na účely:

 • statistické(1) (napr. čas vašej návštevy našich stránok, najčastejšie používaná část webu apod.)
 • preferenčné (napr. identifikácia prehliadača, jazykové nastavenie apod.)
 • marketingové a reklamné (napr. personalizácia reklamy, statistika vyhľadávania apod.)
 • ostatné (iné nezaradené technické účely)

Súhlas je možno nastaviť pre všetky (tlačítko Áno, súhlasím) alebo iba pre niektoré účely (zaškrtnutím príslušnej časti), prípadne je možné odmietnuť všetko (tlačítko Nesúhlasím).

Pri udeľovaní súhlasu s marketingovými a preferenčnými cookies môže dochádzať k profilovaniu.

Poskytovanie údajov na účely spracovania podľa tohto súhlasu je dobrovoľné.

Beriem na vedomie, že mám právo:

 • požadovať prístup k mojim osobným údajom,
 • požadovať opravu alebo vymazanie mojich osobných údajov,
 • požadovať obmedzenia spracovania,
 • namietať proti spracovaniu,
 • na prenosnosť osobných údajov,
 • podať sťažnosť proti spracovaniu osobných údajov u Úradu pre ochranu osobných údajov.

Byl/a som poučený/á, že mám v súladu s Nariadením právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas odvolať s pomocou tohto odkazu.

Všetky informácie vrátane možnosti uplatniť svoje práva, zpôsobu zrušenia súhlasu a dobu uloženia jednotlivých cookies nájdete v dokumentoch Cookies a v Zásadách ochrany osobných údajov, ktoré nájdete na našom webu.

(1) Spracovanie štatistických cookies je naším oprávneným záujmom. Zaškrtnutím príslušnej časti tu môžete vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu a zastaviť ich spracovanie.